Skip navigation

Kang upami teu lepat , Raden Wijaya nu ngadirikeun karajaan Majapahit oge masih katurunan/incu Prabu Guru Darmasiksa raja karajaan Sunda (kalebet Galuh & Galunggung), ti putrana Rahiyang Jayadarma nu nikah sareng Dyah Lembu Tal ti Tumapel Jawa Timur. > > Jigana lamun hayang bisa sajajar malihan ngaleuwihan seler jawa, urang sunda kedah jadi urang sunda nu nyunda. > Tapi ieu berat ngalakonana, babari dikecapkeun hese dilaksanakeun. > > Salah saopat tina seratan abah Hidayat Suryalaga, urang sunda nu nyunda, panginten tiasa diemutan : > > 1. Sunda, jangkar kecapna sund. > Hartina caang, moncorong, cahayana mere sumber kahirupan keur sakumna mahluk. Ku kituna pancen Ki Sunda teh lir ibarat panonpoe, mere obor karahayon, sangkan pangeusi bumi hirupna caang narawangan.Kukituna lain nyunda pingaraneunana upama kaayaan dirina nya surem nya poek. Anu kitu mah Sunda Samagaha, bororaah kana bisa nyaangan batur, dirina oge poek meredong, ngatog talag tolog titatarajong. > > 2.Sunda, hartina satria buta (detya) > Nu disebut detya contona dina pawayangan Gatotkaca, mibanda pasipatan , teguh tanggoh tur nyatria, gede tanaga tur luhur panemuna, leber wawanen dina mancegkeun bener jeung adil. Kukituna henteu kaasup nu nyunda upama hirupna nya lemer nya hengker, elehan, sieunan, hianat tur sirik pidik.Nu kitu mah teu kaasup buta wereng, nyaeta mahluk nu jadi hamaning hirup. > > 3. Sunda, hartina satria wanara. > Kecap wanara ayeuna mah sok dihartikeun monyet.Padahal upama dirucat mah, kecap ‘wana’ hartina leuweung, akar kecap ‘ra’ hartina jelema nu hade.Dicindekkeun mah nyaeta jelema hade nu hirup di pileuweungan, di pahumaan.Ari pasipatan wanara nyaeta tara kuuleun, segut digawe,rancingeus, tangginas.Pibasaeun jaman ayeuna mah manusa nu proaktif-kreatif (rancage) tur dinamis (binekas, binangkit). Ku kituna tetela teu kaasup jelema nu nyunda upama hirupna taya kamau, taya gadag, kuuleun,lengle talangke,horeaman, embung gawe cape, sagala ngawagu. > > 4. Sunda, hartina Kamajaya. > Dewa Kamajaya teh Dewa Cinta, nu nebarkeun rasa deudeuh asih,cintra tresna.Mana ‘deudeuh asih’, henteu ngan antara awewe-lalaki, indung-anak, tapi kum ka papada manusa,jembarna pisan mah deudeuh asih ka sakumna mahluk dadamelan Allah Swt. > Kukituna teu payus disebut nyunda, upama hirupna resep megatkeun silaturahmi, silih pikaceuceub, silih cilakakeun, teu resep rapih, teu resep guyub sauyunan, aing-aingan, ngarintah pitenah. > > Punten ngiring ngarewong.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: